شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ خیلی سخته تو رو جمع کنم از تو صحرا روضه ۵.۷ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۴۴۴۰ ۱۸۸۸
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ افتادی از پا نمیشه باورم زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۲ ۰ ۰ ۵۵۸۸ ۳۷۹۵
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ نالم از مرگ جوونه قید جونمو زدم واحد ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۳۵۳۵ ۲۷۶۰
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ جلوی آیینه خودمو می بینم شور ۸.۴ ۸:۵۶ ۰ ۰ ۱۸۱۶۰۷ ۴۵۸۷۹