شام غریبان ۱۳۹۷

شام غریبان ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۲ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۷ آه بیچاره زینب زمینه ۹.۸ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۲۸۶۹ ۱۹۲۱
۲ شام غریبان ۱۳۹۷ خاک پای نوکراتم شور ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۲۵۱۷ ۲۰۴۵