شام غریبان ۱۳۹۷

شام غریبان ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۷ بأب المظلوم وای زمینه ۲.۶ ۲:۳۹ ۱ ۱ ۸۱۵۲ ۴۱۳۲
۲ شام غریبان ۱۳۹۷ کاشکی قدر نوکریمو می دونستم زمینه ۳.۲ ۳:۱۷ ۱ ۱ ۵۴۸۵ ۳۹۴۸
۳ شام غریبان ۱۳۹۷ الا نوحوا زمینه ۵ ۵:۱۵ ۱ ۱ ۳۹۲۰ ۲۹۶۴
۴ شام غریبان ۱۳۹۷ تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست شور ۳.۹ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۴۶۹۲ ۳۴۰۰