روز عاشورا ۱۳۹۷

روز عاشورا ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۲ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ روز عاشورا ۱۳۹۷ ای که شیب الخضیب فتادی زمینه ۱۱.۱ ۱۱:۴۰ ۰ ۰ ۳۶۶۲ ۱۸۱۶
۲ روز عاشورا ۱۳۹۷ می ریزه رو خاک صحرا خون تو شور ۷ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۳۰۱۹ ۱۸۲۲