شام غریبان ۱۳۹۷

شام غریبان ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۷ ببین دل زار زینب روضه ۷.۹ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۷۰۳۵ ۳۲۹۳
۲ شام غریبان ۱۳۹۷ هنگامه غم شد روضه ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۳۰۶۵ ۲۴۵۵
۳ شام غریبان ۱۳۹۷ من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم زمینه ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۷۷۱۰ ۵۰۵۹
۴ شام غریبان ۱۳۹۷ واویلا علی الحرم زمینه ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۵۶۲۲ ۴۵۴۷