روز تاسوعا ۱۳۹۷

روز تاسوعا ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ روز تاسوعا ۱۳۹۷ جون من رو به لب آوردی زمینه ۷.۷ ۷:۵۸ ۰ ۰ ۴۶۶۴ ۲۴۱۵
۲ روز تاسوعا ۱۳۹۷ عباس تو پهلوان عالمینی واحد ۳.۳ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۲۲۱۹ ۱۷۳۷
۳ روز تاسوعا ۱۳۹۷ از شط خبر رسیده که سقا نیامده واحد ۳ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۲۲۰۸ ۱۶۱۳
۴ روز تاسوعا ۱۳۹۷ حرم غوغا شد شور ۵.۶ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۳۵۶۹ ۲۵۹۷
۵ روز تاسوعا ۱۳۹۷ پشت و پناه حرم یا اخا شور ۳.۸ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۳۲۲۲ ۲۳۱۷
۶ روز تاسوعا ۱۳۹۷ می ریزه رو خاک صحرا خون تو شور ۷.۵ ۷:۴۰ ۰ ۰ ۲۶۰۸ ۱۹۶۲