ظهر تاسوعا ۱۳۹۷

ظهر تاسوعا ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ فرات رو که دیدم جلو چشمام زمینه ۶ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۲۵۶۴ ۱۵۶۳
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۱۸۳۲ ۱۷۵۵
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ پاشو علمدار حرم واحد ۸.۸ ۹:۲۶ ۱ ۱ ۲۰۳۷ ۱۵۶۳
۴ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ این اشک روضه درّ و الماس من تک ۳.۷ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۱۲ ۱۱۶۶
۵ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ اگه تو روضه چشام میشه تر تو بهم دادی شور ۴.۴ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۵۷۹ ۱۵۲۱