ظهر تاسوعا ۱۳۹۷

ظهر تاسوعا ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ فرات رو که دیدم جلو چشمام زمینه ۶ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۲۴۸۱ ۱۵۰۴
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۸۷ ۱۶۹۴
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ پاشو علمدار حرم واحد ۸.۸ ۹:۲۶ ۱ ۱ ۱۹۷۳ ۱۴۹۶
۴ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ این اشک روضه درّ و الماس من تک ۳.۷ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۸۸ ۱۱۲۱
۵ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ اگه تو روضه چشام میشه تر تو بهم دادی شور ۴.۴ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۵۴۷ ۱۴۶۳