شب تاسوعا ۱۳۹۷

شب تاسوعا ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۷ وقتی پرچم می بینم شور ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۲۷۷۴ ۱۸۳۷
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۷ من از خدا که تو را آفرید ممنونم شور ۳.۳ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۱۴۸۵ ۱۵۵۵
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۷ رخصت بده از داغ شقایق بنویسم واحد ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۲۲۵ ۱۳۲۲
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۷ دار و ندارم خواب و ندارم شور ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۷۰۳ ۱۷۸۲