شب عاشورا ۱۳۹۷

شب عاشورا ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۷ نفس از پرده احساس زدم روضه ۱۳.۱ ۱۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۰۵۳۱ ۴۶۵۰
۲ شب عاشورا ۱۳۹۷ تبر همه شاخه و برگ تو چیده زمینه ۶.۲ ۶:۲۶ ۰ ۰ ۱۳۴۵۶ ۸۳۰۱