شب عاشورا ۱۳۹۷

شب عاشورا ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۷ اینجا عالم عشقه زمینه ۳.۹ ۳:۵۲ ۱ ۱ ۱۱۴۳۴ ۵۹۴۵
۲ شب عاشورا ۱۳۹۷ من که دلم نمیاد تو رو بذارم برم زمینه ۵.۵ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۷۹۹۳ ۵۵۸۴
۳ شب عاشورا ۱۳۹۷ الا نوحوا زمینه ۳.۵ ۳:۲۹ ۱ ۱ ۶۱۵۵ ۴۶۹۰
۴ شب عاشورا ۱۳۹۷ امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود واحد ۷.۱ ۷:۲۴ ۱ ۱ ۵۷۴۰ ۴۰۰۶
۵ شب عاشورا ۱۳۹۷ تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست شور ۶.۸ ۷:۰۶ ۱ ۱ ۷۷۱۰ ۵۴۴۵