روز هشتم محرم ۱۳۹۷

روز هشتم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ روز هشتم محرم ۱۳۹۷ اهل حرم شدن همه گریون زمینه ۵.۷ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۳۴۱۴ ۲۰۵۶
۲ روز هشتم محرم ۱۳۹۷ سوی میدان رود پیش چشم ترم واحد ۳.۸ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۱۹۵۰ ۱۵۴۹
۳ روز هشتم محرم ۱۳۹۷ کرب و بلا شده دریای خون شور ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۳۴۰۸ ۲۵۲۲