شب تاسوعا ۱۳۹۷

شب تاسوعا ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۷ چو دید تشنه لب های خشک او دریاست روضه ۵.۱ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۶۶۳۱ ۲۵۲۹
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۷ تو رؤیاش سکینه می بینه علمدارو روضه ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۳۲۰۷ ۲۴۱۰
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۷ جان و روح دلهایی تو زمینه ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۹۴۳۳ ۶۸۴۳
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۷ روی خاک صحرا مشک و علم افتاده زمینه ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۰۰۲۱ ۷۴۹۰
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۷ تو روزگاری که کسی برام نداره حوصله شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۵۱۹ ۷۰۸۶