شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ صباحاً اتنفّس بحب الحسین زمینه ۶ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۵۴۷۸۷ ۱۶۱۸۷
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ در خونه خوب کسی پیر شدم واحد ۱۰.۱ ۱۰:۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰۲۶ ۶۰۳۸
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ منو بزن منو بسوزون شور ۸.۱ ۸:۳۷ ۰ ۰ ۱۶۷۵۹ ۸۱۸۱