شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ بهتر بگم به تو نمیشه دیگه علی اکبر بگم زمینه ۶.۷ ۷:۰۰ ۱ ۱ ۲۷۵۷ ۲۱۳۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ اونی که حتی اسمش هم غربت داره شور ۲.۹ ۲:۵۲ ۱ ۱ ۱۹۶۳ ۲۱۰۴
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ پاشو علی اکبرم قلب من آروم بگیره واحد ۸.۳ ۸:۴۷ ۱ ۱ ۱۷۸۸ ۱۷۳۸
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هستی زهرا دردونه دنیا واحد ۵.۴ ۵:۳۹ ۱ ۱ ۱۴۸۸ ۱۵۹۳
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هر تپش آواز زندگیمه شور ۴.۸ ۵:۰۰ ۱ ۱ ۲۰۶۷ ۲۳۲۹