شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ بهتر بگم به تو نمیشه دیگه علی اکبر بگم زمینه ۶.۷ ۷:۰۰ ۱ ۱ ۲۱۷۰ ۱۷۹۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ اونی که حتی اسمش هم غربت داره شور ۲.۹ ۲:۵۲ ۱ ۱ ۱۶۹۵ ۱۸۲۳
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ پاشو علی اکبرم قلب من آروم بگیره واحد ۸.۳ ۸:۴۷ ۱ ۱ ۱۳۶۷ ۱۴۳۴
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هستی زهرا دردونه دنیا واحد ۵.۴ ۵:۳۹ ۱ ۱ ۱۲۱۴ ۱۳۳۶
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هر تپش آواز زندگیمه شور ۴.۸ ۵:۰۰ ۱ ۱ ۱۸۰۳ ۲۰۲۴