شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ ناباورانه می برم ای باورم تو را روضه ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۴۹۴۳ ۲۰۳۰
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ پیش چشم من دست و پا نزن پسرم زمینه ۷.۲ ۷:۴۱ ۱ ۱ ۶۵۷۲ ۵۰۱۵
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم واحد ۶ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۴۲۴۶ ۳۴۲۴
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ یه بغل خاطره دارم از حرم شور ۵ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۸۳۳۹ ۶۰۸۴
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ شیر جوون روی عقاب شور ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۱۱۹۹ ۶۵۹۰