شب هفتم محرم ۱۳۹۷

شب هفتم محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالایی بهارم که رنگ خزون داری روضه ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۶۹۹۸ ۲۸۳۱
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده زمینه ۸ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۹۰۹۱ ۶۵۶۰
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ به کف چون جان گرفتم تا کنم تقدیم جانانت واحد ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۵۹۷۰ ۴۳۷۵
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالا لالا گل پونه شور ۵.۴ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۹۹۴۴ ۶۹۰۷