شب هفتم محرم ۱۳۹۷

شب هفتم محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالایی بهارم که رنگ خزون داری روضه ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۷۵۷۷ ۳۱۶۰
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ اون بالا بالاهایی شبیه یک پرنده زمینه ۸ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۲۱۸ ۷۱۹۹
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ به کف چون جان گرفتم تا کنم تقدیم جانانت واحد ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۶۲۰۱ ۴۷۳۸
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لالا لالا گل پونه شور ۵.۴ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۹۴۴ ۷۴۹۸