روز پنجم محرم ۱۳۹۷

روز پنجم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۷ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ روز پنجم محرم ۱۳۹۷ یا ثارالله اباعبدالله زمینه ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۳۳۵۱ ۲۲۲۰
۲ روز پنجم محرم ۱۳۹۷ این روزها غم تو مرا می کشد حسین واحد ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۴۹۸ ۱۶۴۱
۳ روز پنجم محرم ۱۳۹۷ ببین بین گودال تمام هستم را واحد ۳.۵ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۱۳۷۰ ۱۴۹۴
۴ روز پنجم محرم ۱۳۹۷ رو دوشم درد ماتم بود شور ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۷۸۳ ۲۴۴۵
۵ روز پنجم محرم ۱۳۹۷ رأست بر نی شد وای من شور ۶.۹ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۲۹۱۰ ۲۳۰۷