شب ششم محرم ۱۳۹۷

شب ششم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۷ صبرم سر رسیده زمینه ۶.۵ ۶:۴۸ ۱ ۱ ۷۸۱۹ ۴۷۵۵
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۷ دیگه وقتشه منو یاری کنی شور ۵.۲ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۹۶۹۱ ۷۰۴۴
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۷ پاشو گلم دلت میاد واحد ۷.۷ ۸:۰۶ ۱ ۱ ۵۸۹۵ ۴۸۰۱