شب ششم محرم ۱۳۹۷

شب ششم محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۷ کبوتر توأم دوست دارم آسمونتو زمینه ۳.۵ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۲۳۷۰ ۱۹۴۲
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۷ توی میدون چه غوغا شد زمینه ۴.۵ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۱۴۰۶ ۱۶۲۸
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۷ طوفان حیدری برپا شد باز شور ۲.۷ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۲۱۳۴ ۲۱۱۵
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۷ پاشو گلم دلت میاد واحد ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۱ ۱ ۱۵۰۱ ۱۵۷۸
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۷ وقتی روضتون میام یعنی هوامو داری شور ۲.۷ ۲:۴۳ ۱ ۱ ۱۸۸۸ ۱۹۴۰