شب ششم محرم ۱۳۹۷

شب ششم محرم ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۷ کبوتر توأم دوست دارم آسمونتو زمینه ۳.۵ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۲۵۴۰ ۲۱۱۵
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۷ توی میدون چه غوغا شد زمینه ۴.۵ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۱۵۱۵ ۱۷۶۵
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۷ طوفان حیدری برپا شد باز شور ۲.۷ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۲۲۴۹ ۲۲۸۸
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۷ پاشو گلم دلت میاد واحد ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۱ ۱ ۱۶۰۹ ۱۷۲۹
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۷ وقتی روضتون میام یعنی هوامو داری شور ۲.۷ ۲:۴۳ ۱ ۱ ۲۰۹۳ ۲۱۲۹