آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰

آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰

از الحاج أباذر الحلواجي، ۱۱ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ البيبي الصغير ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۷۵۳۹ ۲۱۲۴
۲ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ قانون الشيم ۱۱.۶ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۷۵۶ ۱۹۵۸
۳ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ بابا يعمي ۱۰.۵ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۶۶۸ ۱۵۹۷
۴ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ في الطف أقسم ۱۰.۳ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۲۶۹ ۱۳۳۵
۵ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ مدد يبو فاضل ۱۳.۹ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۱۴۶۹ ۱۴۲۲
۶ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ مولاي ۱۱ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۳۲۷ ۱۴۰۸
۷ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ هيهات ۱۳.۶ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۱۱۵۷ ۱۲۹۶
۸ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ تبكيك كل عين ۱۹ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۵۳ ۱۲۸۶