شب پنجم محرم ۱۳۹۷

شب پنجم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ از داغ غم تو بازم نوحه خونم زمینه ۶.۷ ۶:۴۷ ۱ ۱ ۶۳۲۲ ۴۰۱۷
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ پامو کشیدم حرمت شور ۵.۶ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۸۵۱۳ ۵۶۶۱
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ رها کن عمه دستمو واحد ۵.۷ ۵:۴۱ ۱ ۱ ۴۷۱۸ ۳۹۲۰