شب پنجم محرم ۱۳۹۷

شب پنجم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ از داغ غم تو بازم نوحه خونم زمینه ۶.۷ ۶:۴۷ ۱ ۱ ۶۵۳۲ ۴۱۵۶
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ پامو کشیدم حرمت شور ۵.۶ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۹۲۳۷ ۵۹۵۸
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ رها کن عمه دستمو واحد ۵.۷ ۵:۴۱ ۱ ۱ ۴۸۷۱ ۴۰۸۲