روز سوم محرم ۱۳۹۷

روز سوم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ روز سوم محرم ۱۳۹۷ صلی علیک ملیک السماء زمینه ۹.۶ ۱۰:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۶۷۵ ۴۰۸۰
۲ روز سوم محرم ۱۳۹۷ ای پدرجان ببین پای پر آبله واحد ۵.۹ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۲۷۶۸ ۲۳۲۱
۳ روز سوم محرم ۱۳۹۷ بابا از درد و غم تو می نالم شور ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۴۰۰۶ ۳۱۸۹
۴ روز سوم محرم ۱۳۹۷ خراب حالم شکسته بالم شور ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۴۵۳۲ ۳۷۴۱