روز سوم محرم ۱۳۹۷

روز سوم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ روز سوم محرم ۱۳۹۷ صلی علیک ملیک السماء زمینه ۹.۶ ۱۰:۱۶ ۰ ۰ ۹۳۸۵ ۳۶۰۲
۲ روز سوم محرم ۱۳۹۷ ای پدرجان ببین پای پر آبله واحد ۵.۹ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۲۲۰۳ ۱۹۹۷
۳ روز سوم محرم ۱۳۹۷ بابا از درد و غم تو می نالم شور ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۳۲۵۴ ۲۷۹۶
۴ روز سوم محرم ۱۳۹۷ خراب حالم شکسته بالم شور ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۳۵۶۶ ۳۲۲۰