آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰

آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰

از الحاج نزار القطري، ۷ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ المغيب شور ۱۶.۹ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۲۴۴۲ ۳۹۸۴
۲ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ سيوف حسين ۱۱.۴ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۹۶۲ ۲۸۶۷
۳ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ حال أم البنين ۱۳.۹ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۶۹۵ ۲۱۹۳
۴ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ حبيب الهادي شور ۱۳.۲ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۸۰۷ ۲۲۱۴
۵ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ أربع أقمار ۲۰.۴ ۸:۴۸ ۰ ۰ ۴۸۵ ۱۶۳۵
۶ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ للمشاية ۱۴.۹ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۵۴۳ ۱۶۱۷
۷ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ نزلات | عربی ، فارسی ، ترکی ۱۲.۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۷۵۷ ۳۰۶۳