شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۱۰ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ بیا که بی نفس تو نسیم طوفان است مناجات ۴.۳ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۱۱۷۱۰ ۴۴۳۹
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ باز نور نور باز شور شور روضه ۱۵ ۱۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۷۶۵ ۳۳۵۹
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ گفتی دنیا بی تو زندونه زمینه ۷.۵ ۷:۵۵ ۰ ۰ ۱۰۴۳۳ ۸۰۵۱
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هر چه گفتیم جز حکایت دوست شور ۲.۴ ۲:۲۴ ۰ ۰ ۷۵۴۶ ۶۳۵۱
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ای شده در عالم زر یار من واحد ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۶۲۳۰ ۵۱۰۲
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ چون گل معطری تک ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۵۸۳۶ ۶۱۱۷
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ خواهر شاه کربلا یا زینب شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۷۸۰۲ ۶۷۳۸
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هر جا که حرف عشقه صحبت کربلا هست شور ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۸۹۴ ۷۵۷۱