شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ بیا که بی نفس تو نسیم طوفان است مناجات ۴.۳ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۶۴۲ ۲۸۶۳
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ باز نور نور باز شور شور روضه ۱۵ ۱۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۸۶۰ ۲۴۰۴
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ گفتی دنیا بی تو زندونه زمینه ۷.۵ ۷:۵۵ ۰ ۰ ۷۹۶۳ ۶۳۴۱
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ باز نور نور باز شور شور شور ۲ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۵۷۸۳ ۴۷۵۵
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ای شده در عالم زر یار من واحد ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۵۲۸۸ ۴۰۴۳
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ چون گل معطری تک ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۴۹۳۰ ۴۹۳۸
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ خواهر شاه کربلا یا زینب شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۶۴۶۵ ۵۳۵۲
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هر جا که حرف عشقه صحبت کربلا هست شور ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۷۰۳۹ ۵۶۲۱