شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ رخصت بده دو طفل خودم را فدا کنم روضه ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۳۵۳۸ ۱۷۶۲
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ دلشکسته و بی قرار آوردمشون زمینه ۶.۲ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۴۹۹۱ ۴۴۷۰
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ الا ای آسمان عشق بنگر اختر خود را واحد ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۳۴۹۶ ۲۹۸۸
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ارباب ای روح تنم واحد ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۶۳۴۳ ۴۲۴۲
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ گاهی دلم می گیره از بس که شور ۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۶۷۶۳ ۵۵۶۵