روز دوم محرم ۱۳۹۷

روز دوم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ روز دوم محرم ۱۳۹۷ رأست بر نی شد وای من شور ۲.۲ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۶۲۱۴ ۳۵۹۹
۲ روز دوم محرم ۱۳۹۷ زمین کربلا اینجا زینب واحد ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۴۰۵۳ ۲۷۰۱
۳ روز دوم محرم ۱۳۹۷ صلی علیک ملیک السماء شور ۷ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۲۴۴۵۲۴ ۵۵۴۶۵