روز دوم محرم ۱۳۹۷

روز دوم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ روز دوم محرم ۱۳۹۷ رأست بر نی شد وای من شور ۲.۲ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۴۹۷۸ ۳۰۷۶
۲ روز دوم محرم ۱۳۹۷ زمین کربلا اینجا زینب واحد ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۲۵۶۳ ۲۱۹۸
۳ روز دوم محرم ۱۳۹۷ صلی علیک ملیک السماء شور ۷ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۱۸۳۰۰۷ ۴۱۸۴۶