روز دوم محرم ۱۳۹۷

روز دوم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ روز دوم محرم ۱۳۹۷ رأست بر نی شد وای من شور ۲.۲ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۲۹۹۲ ۲۱۰۱
۲ روز دوم محرم ۱۳۹۷ زمین کربلا اینجا زینب واحد ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۷۷ ۱۴۴۰
۳ روز دوم محرم ۱۳۹۷ صلو علیک ملیک السماء شور ۷ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۱۵۹۰۵ ۴۵۳۸