شب سوم محرم ۱۳۹۷

شب سوم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۷ امشب تو خرابه زمینه ۷.۵ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۹۶۴۲ ۶۴۰۶
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۷ شور و نفس های منی رقیه شور ۴.۸ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۹۸۴۶ ۷۴۷۷
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۷ یه قلب زار و مبتلا دارم واحد ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۵۸۳۷ ۴۶۳۹
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۷ در خونت نوکری می کنم عزت میخرم شور ۷.۱ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۷۲۳۷ ۵۸۵۰