شب سوم محرم ۱۳۹۷

شب سوم محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۷ بین این شهر نحس و مهمان کش روضه ۴ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۷۶۳۳ ۳۲۰۶
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۷ شبای خرابه چقدر ساکت و سرده روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۳۶۵۶ ۲۹۷۳
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۷ یارا دلبر و دلدارا زمینه ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۸۱۴۱ ۶۷۳۱
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۷ شبا که خوابتو می بینم زمینه ۹.۳ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۱۰۴۳۹ ۸۵۵۶
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۷ من آن شمعم که آتش بس‌ که آبم کرد خاموشم واحد ۲.۸ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۵۹۵۶ ۵۰۹۵
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۷ فدای دردات تموم دردام واحد ۳.۷ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۸۴۶۲ ۶۶۳۳
۷ شب سوم محرم ۱۳۹۷ نمی دونم چی اومد سر چشمام شور ۴.۸ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۱۲۳۹۲ ۸۸۷۳