شب سوم محرم ۱۳۹۷

شب سوم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۷ زیر سایه یه نخل نشسته بود روضه ۱۸.۵ ۱۹:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۷۱۰ ۶۴۹۵
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۷ به قولت عمل کن دوباره زمینه ۶.۱ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۷۱۱۴۰ ۲۵۱۴۴
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۷ دیدن دستای بسته اومدی شور ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۸۳۷ ۱۰۴۱۹
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۷ غم گرفته سر تا پامو ببین بابا واحد ۶.۳ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۱۶۱۴۱ ۹۵۵۰
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۷ حجت داوری نبود اگر نبود حسین شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۳۴۸۸ ۹۲۷۹