شب سوم محرم ۱۳۹۷

شب سوم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۷ ای از سفر رسیده که مهمان دختری روضه ۳.۶ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۵۰۸۰ ۲۶۵۸
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۷ من که چیزی از زندگی دلم نمی خواد زمینه ۸.۴ ۹:۰۰ ۰ ۰ ۷۸۴۶ ۵۸۶۶
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۷ این شبا گریه های من صدا نداره واحد ۵.۹ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۶۸۳۳ ۴۹۲۰
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۷ دوباره فکر و خیال شور ۶.۷ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۱۴۶۴۴ ۸۱۷۳