شب سوم محرم ۱۳۹۷

شب سوم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۷ ای از سفر رسیده که مهمان دختری روضه ۳.۶ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۵۳۲۸ ۲۸۳۸
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۷ من که چیزی از زندگی دلم نمی خواد زمینه ۸.۴ ۹:۰۰ ۰ ۰ ۸۴۳۳ ۶۲۴۸
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۷ این شبا گریه های من صدا نداره واحد ۵.۹ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۷۲۵۶ ۵۲۰۴
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۷ دوباره فکر و خیال شور ۶.۷ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۱۵۷۷۵ ۸۶۹۸