شب سوم محرم ۱۳۹۷

شب سوم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۷ ای از سفر رسیده که مهمان دختری روضه ۳.۶ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۴۸۲۷ ۲۵۳۳
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۷ من که چیزی از زندگی دلم نمی خواد زمینه ۸.۴ ۹:۰۰ ۰ ۰ ۷۲۵۳ ۵۶۰۲
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۷ این شبا گریه های من صدا نداره واحد ۵.۹ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۶۴۷۹ ۴۷۰۳
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۷ دوباره فکر و خیال شور ۶.۷ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۱۳۵۰۹ ۷۷۲۰