شب دوم محرم ۱۳۹۷

شب دوم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۷ کاروان از دور می آید به آغوش کویر روضه ۱۴.۵ ۱۵:۲۷ ۰ ۰ ۶۹۱۱ ۳۴۱۸
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۷ آسمان نُه روز بعد روضه ۳.۹ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۲۵۷۷ ۲۳۶۶
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۷ اول به مدینه مصطفی بر سر زد زمینه ۵.۶ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۸۹۹۴ ۶۸۸۳
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۷ سر بند سرخ یا حسین شهید واحد ۷.۹ ۸:۲۱ ۰ ۰ ۶۸۵۱ ۵۱۵۱
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۷ تو وجه الله را وجهی تک ۲.۲ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۶۱۲۴ ۴۸۵۲
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۷ ای به فدای روی ماهت تک ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۷۷۰۵ ۵۴۸۸
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۷ یه وقتایی که دلم لنگه عشقه شور ۸.۲ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۹۳۶۲ ۶۹۸۰