روز اول محرم ۱۳۹۷

روز اول محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ روز اول محرم ۱۳۹۷ باز کتیبه سیاهی پرچم زمینه ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۳۳۹۵ ۱۹۷۱
۲ روز اول محرم ۱۳۹۷ ای هلال خون دوباره سر زدی واحد ۷.۱ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۱۶۵۳ ۱۳۰۳
۳ روز اول محرم ۱۳۹۷ صلو علیک ملیک السماء واحد ۳.۹ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۶۳۴۴ ۲۱۱۳
۴ روز اول محرم ۱۳۹۷ صلو علیک ملیک السماء شور ۳.۴ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۴۳۵۶ ۲۳۳۰
۵ روز اول محرم ۱۳۹۷ جسمت زخمی مانده در خاک شور ۳.۸ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۲۷۸۲ ۱۹۶۲