شب اول محرم ۱۳۹۷

شب اول محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۷ شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذكرونی روضه ۴.۵ ۴:۳۳ ۱ ۱ ۱۶۸۸۸ ۶۱۱۶
۲ شب اول محرم ۱۳۹۷ سلام ماه مناجاتیان سلام هلال روضه ۸.۸ ۹:۱۸ ۰ ۰ ۵۵۵۹ ۴۲۱۳
۳ شب اول محرم ۱۳۹۷ به پای پرچم سرخت چه سرها که نیفتادن زمینه ۵.۳ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۱۷۴۷۶ ۱۱۸۹۹
۴ شب اول محرم ۱۳۹۷ شدی پاره پاره واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۳۰۱۶ ۸۰۷۱
۵ شب اول محرم ۱۳۹۷ قبله عاشقان بود تربت با صفای تو واحد ۴ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۰۲۰۹ ۷۶۹۲
۶ شب اول محرم ۱۳۹۷ واسم نگاهت نفسه شور ۵.۶ ۵:۵۱ ۱ ۱ ۱۴۹۹۹ ۱۰۵۳۰
۷ شب اول محرم ۱۳۹۷ به دست و پای دل موی تو پیچید شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۱۳۵۹۲ ۸۵۶۷