شب اول محرم ۱۳۹۷

شب اول محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۷ بی تو چی سر من آورد آقا کوفه زمینه ۵.۶ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۱۳۹۱۷ ۷۷۹۹
۲ شب اول محرم ۱۳۹۷ رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگه ست شور ۵.۴ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۹۶۸۱ ۱۰۲۱۲
۳ شب اول محرم ۱۳۹۷ بارون اشکامو این نامه غریب می فهمه واحد ۶.۸ ۶:۵۸ ۰ ۰ ۹۴۹۶ ۶۷۴۵
۴ شب اول محرم ۱۳۹۷ چه احساس قشنگی می رسونه شور ۷.۵ ۷:۴۷ ۰ ۰ ۱۲۳۱۶ ۹۷۴۹