چاووش محرم ۱۳۹۷

چاووش محرم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ چاووش محرم ۱۳۹۷ قدم از خانه بیرون نِه محرم آمد زمینه ۵ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۵۷۵۵ ۱۳۷۷
۲ چاووش محرم ۱۳۹۷ روز و شب از هجرانت بی سر و سامانم زمینه ۳.۶ ۳:۴۱ ۱ ۱ ۱۶۱۴ ۱۱۸۸
۳ چاووش محرم ۱۳۹۷ اونقدر میشینم اینجا که بیاد مادرت واحد ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۲۲۹۰ ۷۹۲
۴ چاووش محرم ۱۳۹۷ دلتنگم برا لباس نوکریم شور ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۹۹۷ ۱۲۵۶