استقبال از محرم ۱۳۹۷

استقبال از محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ استقبال از محرم ۱۳۹۷ رسیده یه نامه که عطر حرم داره مناجات ۵.۷ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۱۳۳۰ ۴۲۴۱
۲ استقبال از محرم ۱۳۹۷ کمی پلک چشم من نم شد روضه ۳.۵ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۵۴۰۱ ۲۸۴۸
۳ استقبال از محرم ۱۳۹۷ پیشت نباشم دلم آشوبه زمینه ۶.۵ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۱۴۶۰۰ ۸۲۱۱
۴ استقبال از محرم ۱۳۹۷ کاشکی قدر نوکریمو می دونستم زمینه ۷.۲ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۲۰۱ ۷۸۹۴