عید غدیر ۱۳۹۷

عید غدیر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۷ به نام نامی حضرت حیدر سرود ۶.۵ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۶۸۴۱ ۳۴۳۸
۲ عید غدیر ۱۳۹۷ چه عالمی است عالم باب الحوائجی مدح ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۱۴۳ ۱۵۳۵
۳ عید غدیر ۱۳۹۷ الحمدلله الذی هدانا بولایة حیدر سرود ۴.۱ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۵۸۴۰ ۲۵۰۸