عید غدیر ۱۳۹۷

عید غدیر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۷ من ماجرا خوب یادم هست مدح ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۷۶۴ ۵۹۸
۲ عید غدیر ۱۳۹۷ ساقی از خم ولایت بچشان باده سرود ۳.۶ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۱۴۲۴ ۸۲۳
۳ عید غدیر ۱۳۹۷ سر سفره تو مهمونم علی سرود ۵.۱ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۲۷۶۶ ۱۰۵۰
۴ عید غدیر ۱۳۹۷ من و تو عجب رفاقت دیرینی سرود ۴.۶ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۳۳۱ ۷۰۶