شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۷ بازم دوباره دل تا مدینه زائره زمینه ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۶۰۱ ۱۸۰۶
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۷ خبر آوردن واسه من از غربت و از محنتت واحد ۵.۹ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۲۲۹۱ ۱۵۸۹
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۷ رفع خطر ز قتلگاه کن پسرم پسرم شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۳۸۶۳ ۲۴۵۳