شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۷

شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۷ برا اون که گرفتاره زمینه ۷.۸ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۸۹۲۶ ۳۶۹۲
۲ شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۷ دل بی قیمتمو دادی قیمت شور ۴.۱ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۴۳۹۶ ۳۲۳۱
۳ شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۷ یه قلب زار و مبتلا دارم واحد ۵.۹ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۴۵۱۹ ۲۵۵۷