شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۷

شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۷ تو التهابه و بی تابه زمینه ۸ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۴۸۴۰ ۲۱۳۴
۲ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۷ تو ای قاتل مرا کشتی بیا بنویس با خونم واحد ۴.۴ ۴:۱۸ ۱ ۱ ۲۵۰۳ ۱۳۲۰
۳ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۷ روی تو را به چشم دل از سر دار دیده ام واحد ۲.۱ ۱:۴۶ ۰ ۰ ۲۸۰۹ ۱۳۷۶
۴ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۷ دیوونه منم عاشقی که دلخونه منم شور ۵.۳ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۴۵۵۴ ۲۱۹۶