۲۴ مرداد ۱۳۹۷

۲۴ مرداد ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ حرز اسم زیبات همیشه همرامه زمینه ۵ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۲۷۶۸ ۱۴۵۷
۲ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ میشه کسی ضریحتو ببینه دیوونه نشه شور ۵.۵ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۳۸۲۲ ۲۰۱۹
۳ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ در خونت نوکری می کنم عزت میخرم شور ۷.۴ ۷:۳۴ ۰ ۰ ۴۲۱۷ ۲۲۸۱