۱۷ مرداد ۱۳۹۷

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ حرمت پناه و ملجأ فقیرانه زمینه ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۳۳۱۶ ۱۱۱۶
۲ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ قربون کبوترای حرمت امام رضا شور ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۸۵ ۱۳۳۸
۳ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ای بال و پر پروازم شور ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۶۱۵ ۱۰۱۱
۴ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ امام رضا دوای دردای بی شماره واحد ۸.۲ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۴۰۵۵ ۱۳۲۱
۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ الا یا ایها الساقی سبو نوشی ز ایرانم شور ۹.۸ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۴۳۴۹ ۱۶۸۵