۱۷ مرداد ۱۳۹۷

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ حرمت پناه و ملجأ فقیرانه زمینه ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۳۱۷۵ ۱۰۱۴
۲ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ قربون کبوترای حرمت امام رضا شور ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۲۶۳۴ ۱۱۸۸
۳ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ای بال و پر پروازم شور ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۰۶ ۹۰۶
۴ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ امام رضا دوای دردای بی شماره واحد ۸.۲ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۳۸۵۳ ۱۲۰۱
۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ الا یا ایها الساقی سبو نوشی ز ایرانم شور ۹.۸ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۴۱۲۴ ۱۵۴۲