شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۷ امان از گودال شور ۴.۱ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۸۲۷۷ ۱۹۷۴
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۷ ای سری که سر نی منزل و مأوای تو شد واحد ۵ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۹۸۱ ۵۷۲
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۷ شاه بی لشکر واحد ۲.۷ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۵۷۲ ۶۸۳
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۷ کیه عباس شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۹۲۹۳ ۲۳۳۸