۱۰ مرداد ۱۳۹۷

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ مهمون هر شب من گریه بی اراده ست زمینه ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۳۶۴۹ ۱۷۰۸
۲ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ یارم اگه از نگات بیفتم دیگه بیچارم شور ۶.۴ ۶:۴۸ ۰ ۰ ۳۵۵۷ ۲۲۷۶
۳ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ نجوای رو لبم تویی واحد ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۳۱۹۱ ۱۶۸۷
۴ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ سیدی مولا یا اباعبدالله شور ۴.۷ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۲۳۸ ۲۰۲۵