گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از حسن عطایی، ۲۸ قطعه، ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ای روضه رضوان زمینه ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۳۱۲ ۷۱۵
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ چشای خیس مونس شب های تنهامه شور ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۹۵۱ ۷۶۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تو رؤیای شیرین هر شب منی شور ۲.۶ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۸۵۵ ۶۸۰
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مست بوی هیئت شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۶۲۱ ۶۰۵
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ نبض قلبم با ذکر حسین تنظیمه شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۶۶۹ ۶۲۰
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ای عشق خدا اسوه ایمان ننه زهرا شور ۳.۲ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۸۶۱۰ ۲۳۳۰
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ حس خوب زندگی با تو میشه حسین شور ۳ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۳۴۰ ۴۸۰
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ خدا رو شاکرم که سایه شماست رو سرم شور ۳.۴ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۳۷۱ ۴۳۰
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یا سقیفه یا غدیر شور ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۸۰۱ ۵۶۴
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ حیدر پروره ناموس حسین شور ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۲۵۱ ۵۰۱
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ اونکه دلاوره مژش حریف لشکره شور ۳.۱ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۳۵۲ ۴۴۰
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کبوتر رو بامتم شور ۲.۷ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۳۳۶۱ ۹۸۲
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ آزرده خسته بی جون زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۴۰۲ ۳۱۰
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تویی پناهم آقا شور ۵ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۴۰۰ ۳۴۹
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ طواف می کنمت وقتی که دور شش گوشم شور ۴.۶ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۶۰۲ ۳۷۷
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ دلبر یکه تاز من واحد ۴ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۳۹۶ ۲۸۸
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یه کوچه همه زندگی منو زیر و رو کرد شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۵۸۷ ۳۸۲
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ جلو خونمون بلواست زمینه ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۴۶۹ ۳۱۷
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ سلام بی کفن شور ۴.۱ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۱۸۰۷ ۶۰۰
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ منو غلام قمر آفریدند واحد ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۷۷۹ ۳۸۰
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ابریه آسمون چشمامون شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۵۴۵ ۳۳۰
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تا وقتی اسم تو کریمه شور ۳.۹ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۹۴۵ ۳۷۵
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تا دری سوخت مادری سوخت شور ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۷۲۸ ۳۶۵
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ افتاده عشقت توی فالم شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۱۰۰۱ ۴۰۶
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کریم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود شور ۲.۶ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۳۸۸ ۳۳۶
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ لاک دفاعی دشمن رو بهم ریخت اباالفضل شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۲۶۷ ۵۲۳
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مادر نزاییده کسی که حریف حیدر باشه شور ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۱۸۷۹ ۶۵۶
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ساقی کوثر فاتح خیبر شور ۲.۳ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۹۰۲ ۴۲۷