میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ کدوم آقا انقده حاجت میده سرود ۳.۷ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۴۱۷ ۱۱۲۴
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ پایتخت رفیع سلطنت بنده کرده دو صد سلیمان را مدح ۵.۵ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۷۸۵ ۸۰۸
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ شب میلاد صحن چراغونیه سرود ۳.۸ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۵۸۹ ۷۸۷
۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ منم مثل کبوتریم که افتاده به دام توأم سرود ۲.۸ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۷۶۳ ۸۵۲