گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از حاج حسن خلج، ۷ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ اگرچه نام تو تسبیح ذکر عام نباشد روضه ۹.۷ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۷۰۲ ۸۸۱
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ عمریست دل به چشم تو بسته ام نگاه کن روضه ۹.۲ ۹:۵۹ ۰ ۰ ۲۹۰ ۶۱۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ از یار خود جدا شدن آسان نیست روضه ۶ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۲۵۰ ۴۶۰
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ نگاه کن به دلم ای فدای چشم شما روضه ۶.۳ ۶:۴۵ ۰ ۰ ۲۱۵ ۴۳۵
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ همین که روح زخمی ات سبک شد از لباس ها روضه ۶.۸ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۲۳۴ ۳۹۹
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ شب سیاه بگیرد تمام دنیا را روضه ۷.۸ ۸:۲۵ ۰ ۰ ۱۹۸ ۳۸۷
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ من از خاک پای تو سر بر ندارم روضه ۸.۹ ۹:۳۹ ۰ ۰ ۲۸۱ ۴۵۵