شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ خدا کند که حبیب خدا زمین نخورد روضه ۴.۹ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۴۸۲ ۱۸۵۸
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ یه پیرمرد روی زمین افتاده زمینه ۶.۷ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۲۷۳۸ ۲۲۴۶
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ غریب ماندن در کوچه دردسر دارد واحد ۳.۱ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۱۹۵۹ ۱۹۰۰
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۷ شیعه عاشقم اما نالایقم شور ۵ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۳۴۶۰ ۲۷۸۷