۲۰ تیر ۱۳۹۷

۲۰ تیر ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ دوباره هواتو کردم زمینه ۸.۲ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۵۱۴۹ ۲۰۰۸
۲ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ غوغای حرم اباالفضله شور ۵ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۱۶۳ ۱۷۰۸
۳ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ راه روضه هات به جنته واحد ۶ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۱۳۳۳ ۹۷۷
۴ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ای که نسیم تو از قدیمه شور ۴.۲ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۶۶۰ ۱۳۶۷